Tietosuojaseloste

Tämä on Jitecon Oy:n ja Jitecon Oy:n aputoiminimien Lemmikkien Lomakoti Oy:n, Lemmikkien Putiikki Oy:n ja Lemmikkien Klinikka Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Viimeisin muutos 18.3.2021.

Rekisterinpitäjä
Jitecon Oy
1018482-7
Korpikyläntie 272
61980 Päntäne
Puh.

https://www.lemmikkien.fi
Yhteyshenkilö
Jan Tapanainen
Korpikyläntie 272
61980 Päntäne

Rekisterin nimi
Jitecon Oy:n asiakas- ja prospektirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat tyypilliset asiakassuhteen hoitamisessa tarvittavat yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä yrityksen tai organisaation nimi, osoite ja tunnistetiedot.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Anonyymi verkkoanalytiikka
Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analyticsia – lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteri ja rekisterinpitäjän järjestelmä sijaitsevat EU:n alueella, mutta rekisterinpitäjällä on palvelun toteuttamista varten myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvatarkistuksia tehdään säännöllisesti.
Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa
Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle; tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.